การดำเนินงานโครงการ

เน็ตซีสฯ ได้ใช้ทรัพยากรและการใช้งาน Microsoft SQL และ SAP HANA ในการดำเนินงานโครงการประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีความสามารถในการดำเนินโครงการจากการเริ่มต้น ดำเนินการไปถึงการขึ้นระบบ ระยะการเริ่มการใช้งานจริงบนระบบเอสเอพี ไปใช้งานได้อย่างประสบความสำเร็จ และนอกเหนือจากนั้น

ทีมงานของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่ได้รับการรับรอง ได้นำความรู้จริงและประสบการณ์ที่เหมาะสมมาซัพพอร์ตความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกันและช่วยเพิ่มมูลค่าสูงสุดจากการลงทุนของพวกเขา ในกรณีที่เหมาะสม เราอาจใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อส่งมอบ SAP Business One ด้วยต้นทุนต่ำในทางปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน

เน็ตซีสฯ ปฏิบัติตามแนวทางด้วยความมีระเบียบวินัยโดยการนำวิธีการเฉพาะที่ยอมรับว่าดีบนพื้นฐานจากกรอบการทำงานที่กำหนดโดยหลักการของ SAP Accelerated จาก เอสเอพีเพื่อให้ทีมงานของโครงการ มีแนวทางและเนื้อหาที่ชัดเจนนำไปปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการของโครงการ


วิธีการดำเนินงานโครงการของเรามีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการดังนี้ :

การเตรียมการเริ่มโครงการ (Project Preparation)

ในขั้นตอนนี้มีการจัดประชุมเพื่อเปิดโลกทัศน์เพื่อหารือเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการและกลยุทธ์การดำเนินงานโครงการ ความพร้อมใช้งานของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจะส่งผลต่อการกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบที่เสนอไว้แล้ว การจัดทีมงานและการจัดสรรทรัพยากรที่เกิดขึ้น และการรายงานหมายกำหนดการโครงสร้างแผนงานเพื่อกำหนดสายการสื่อสารในหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และความรับผิดชอบ ขั้นตอนกระบวนการถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อจัดการกับการขอเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)

แบบสร้างพิมพ์เขียวสำหรับธุรกิจ (Business Blue Print)

ในช่วงนี้ เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะเป็นรากฐานในการกำหนดกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจในอนาคตสำหรับการดำเนินงานโครงการเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถอธิบายกระบวนการทางธุรกิจและความต้องการจากระบบใหม่ได้ สามารถกำหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการและกำหนดเป้าหมายกำหนดการของโครงการได้ในขั้นตอนนี้ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้คือการเตรียมการสร้างพิมพ์เขียวสำหรับธุรกิจ ('Business Blueprint) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเอกสารพื้นฐานเพื่อดำเนินการโครงการในการใช้ประโยชน์ จากระบบ เอสเอพีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การดำเนินการสร้างโครงการ (Project Realization)

ทีมงานดำเนินการโครงการ จะดำเนินการสร้างระบบ ติดตั้งซอฟต์แวร์และการกำหนดสร้างองค์ประกอบ (Configuration) ตามกระบวนการทางธุรกิจ และข้อกำหนดด้านเทคนิคที่ระบุและได้จัดทำเป็นเอกสารไว้ใน ธุรกิจพิมพ์เขียว (Business Blueprint) การย้ายข้อมูลหลัก จะมีการดำเนินการในขั้นตอนนี้ เมื่อการกำหนดค่าองค์ประกอบ (Configuration) ถูกตรวจสอบแล้วทีมงานโครงการจะทำการตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าระบบเอสเอพีให้ประสิทธิภาพสูงสุด

การเตรียมการขั้นสุดท้าย (Final Preparation)

ในขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ท้ายสุด (End User) จะก้าวไปไกลจากการได้รับการอบรมในห้องเรียนด้วยการอบรมใช้งานจริงตัวต่อตัว เราให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรมและการทดสอบระบบเพื่อการยอมรับได้ UAT (User Acceptance Test) เพื่อให้มั่นใจว่าพร้อมที่จะทำงานใช้งานจริงบนระบบเอสเอพี ระบบจะต้องผ่านการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการทดสอบฟังก์ชันและปัญหาที่สำคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ถ้าจำเป็นต้องมีการแก้ปัญหาก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังขั้นตอนถัดไป วันที่ตัดยอดทางบัญชี ควรทำการตกลงกันเพื่อการใช้ระบบเอสเอพีจริงในโหมดการใช้งานจริง

การเริ่มใช้งานจริงและการซัพพอร์ต (Go Live & Support)

การเข้าถึงระยะการใช้งานจริงหมายถึงระบบเอสเอพี บิซิเนสวัน (SAP Business One) พร้อมที่จะใช้งานได้จริง ในสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผล ดังนั้นเพื่อให้ระบบใช้งานในแต่ละวันและได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยทีมงานซัพพอร์ตเพื่อแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นได้ทันทีในขณะการใช้งานจริง เมื่อโครงการเริ่มใช้งานจริงประสบผลสำเร็จ การ sign off โครงการ จะถูกส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจจะมีการวางแผนงานการซัพพอร์ตหลังการใช้งานจริงสักระยะหนึ่ง ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

คุณอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยืนยันการสาธิต

คำถามที่พบบ่อย

 • การสาธิต SAP Business One ฟรีหรือไม่ ?
  สาธิตฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 • การสาธิตใช้เวลานานเท่าไร ?
  โดยปกติ 1-2 ชั่วโมง
 • เราต้องลงนามในสัญญาซื้อหลังจากการสาธิตหรือไม่ ?
  ไม่ใช่เลย. เป็นข้อผูกมัดการสาธิตฟรี
 • ขั้นตอนต่อไปคืออะไรหลังจากสาธิต ?
  เราสามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ว่า SAP Business One เหมาะสมกับธุรกิจของคุณหรือไม่